ارسال تیکت پشتیبانی

اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


Finance department

Department related to billing, payment, or receivables. (Monday to Friday from 8 am to 6 pm and Saturday from 8 am to 12 pm)

Technical Support

Department related to technical issues or any technical questions regarding your service. (Monday to Friday from 8 am to 6 pm)

Sales Department

Department related to sales of products and services. (Monday to Friday from 8 am to 6 pm and Saturday from 8 am to 12 pm)